Начало > Новини > Съдържание
Физикохимични свойства на натриев нитрат
Sep 19, 2018

Характер: червен лилав кристал или прах.

Относителна плътност: 2.47

Разтворимост: разтворими във вода, етанол и етер, разтворим в течен амоняк.

Точка на топене: 170 градуса C

Точка на кипене: 100 градуса C

Условия на съхранение: склад вентилация, леки товарене и разтоварване, отделно от органична материя, редуциращи агента и сяра фосфор запалим материал.