Начало > Новини > Съдържание
Калиеви перманганати Физикохимични свойства
Sep 19, 2018

Външен вид и характер: Пурпурно кристално твърдо вещество

Разтворимост: Разтворим във вода, леко, слабо разтворим в метанол, ацетон, сярна киселина

Плътност: 1.01 g / mlat 25 ° c

Точка на топене: 240 ° С

Разтворимост на вода: 6.4 g / 100 ml (20ºC) Стабилност: стабилна, но контактът със запалими материали може да предизвика пожар. Веществата, които трябва да се избягват, включват редуциращи агенти, силни киселини, органични материали, запалими материали, пероксиди, алкохоли и химически активни метали.

Силен окислител. Условия на съхранение: Вентилация на складовете, леко разтоварване с органична материя, редуциращо вещество, запалими вещества от серен фосфор, отделно съхранение